Statut

Lions Club Leszno 2000

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę “Lions Club Leszno 2000″, zwane dalej Klubem.

§ 2

Klub posiada osobowość  prawną.

§ 3

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz miasto Leszno.

§ 4

Klub działa zgodnie z porządkiem konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązującym prawem.

§ 5

Klub jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów “Lions” i używa odznak zatwierdzonych przez to stowarzyszenie.

§ 6

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków.

§ 7

Hasłem przewodnim Klubu jest NIEŚĆ POMOC I SŁUŻYĆ INNYM.

Rozdział II

Cele Klubu i sposoby ich realizacji

§ 8

1. Celem Klubu jest:

1/ pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji  życiowej  oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

2/działalność  charytatywna,

3/ ochrona i promocja zdrowia,

4/działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

5/ organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

6/ pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych , konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą

7/ działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

8/ promocja i organizacja wolontariatu

9/ działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

10/ przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

11/ zjednoczenie członków Klubu więzami przyjaźni, braterstwa i wzajemnej pomocy poprzez    organizowanie spotkań koleżeńskich, imprez kulturalnych i rekreacyjnych,

12/ działania na rzecz poszanowania praw człowieka

13/ działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Klub realizuje powyższe cele poprzez działalność na forum publicznym, obecność w mediach oraz własne projekty i przedsięwzięcia między innymi jak odczyty, kursy, szkolenia, imprezy artystyczne i socjalne, z których dochód przeznaczony jest na pokrywanie potrzeb materialnych najbardziej potrzebujących. Klub dodatkowo realizuje cele statutowe Lions takie jak : utrzymywanie łączności z krajowymi i zagranicznymi Klubami Lwów, pomoc w organizowaniu nowych Klubów, coroczne organizowanie rocznicy Wieczoru Chrztu Klubu (Charter Night) w imię propagowania idei Lionizmu i tworzenia historii Klubu.
Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego nieodpłatnie poprzez podejmowanie inicjatyw i działań społecznych na rzecz osób będących w trudnej sytuacji życiowej i osób niepełnosprawnych – Kod 9133Z.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego a nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego.
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników odpłatnie.
Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9

Członkiem Klubu może zostać osoba o wysokim poziomie etyczno -moralnym.
Członkostwo Klubu następuje przez złożenie stosownej deklaracji, uzyskaniu rekomendacji oraz uiszczenie wpisowego i składki w wysokości ustalonej przez Zarząd. Kandydat zostaje przyjęty do Klubu, jeżeli jego kandydatura zostanie zaakceptowana jednogłośnie.
Nikt nie może równocześnie być członkiem (poza członkostwem honorowym) innego Klubu Lwów ani członkiem Klubu o podobnym charakterze.

§  10

Członkostwo dzieli się na:
1/ aktywne

2/ bierne

3/ honorowe

 

§ 11

Członek aktywny ma prawo:
1/ wybierać i być wybranym do władz Klubu oraz władz regionalnych i międzynarodowych,

2/ brać udział w działalności Klubu,

3/ swobodnie wypowiadać się we wszystkich sprawach dotyczących statutowej działalności Klubu,

4/ zgłaszać wnioski i postulaty,

5/ domagać się od Klubu pomocy w sytuacji, gdy zagrożone jest jego dobro osobiste.

Członek, który zmienił miejsce zamieszkania lub nie może uczęszczać na spotkania z ważnych przyczyn, a chce zachować członkostwo w Klubie, może ubiegać się o wyrażenie zgody przez Zarząd na status członka biernego.
Członek bierny ma prawa członka aktywnego, za wyjątkiem praw opisanych w ust. 1 pkt 1 i 2.
Osobie nie będącej członkiem Klubu, a mającej duże zasługi dla Klubu lub społeczeństwa, może być nadana godność członka honorowego. Opłaty i składki za tego członka ponosi Klub.

§ 12

Członek aktywny zobowiązany jest:
1/ przestrzega postanowień statutu i uchwał władz Klubu,

2/ regularnie uczestniczyć w spotkaniach,

3/ terminowo opłacać składki i opłaty,

4/ brać udział w pracach Klubu.

Członek bierny ma obowiązki członka aktywnego, z wyjątkiem opisanych w ust.1 pkt 2 i 4

§ 13

Członkostwo Klubu ustaje przez:

1/ rezygnację członka,

2/ pozbawienie członkostwa.

 

§ 14

Pozbawienie członkostwa może nastąpić na wniosek Zarządu w razie:
1/ działania niezgodnego ze statutem,

2/ niepłacenia składek w ciągu 60 dni od otrzymania pisemnego upomnienia,

3/ w razie nieobecności nieusprawiedliwionej na czterech kolejnych zebraniach Klubu.

Zarząd, po przedstawieniu przez Sekretarza nazwiska członka, który ma być pozbawiony członkostwa, powołuje komisję dla zbadania zarzutów. Po przedstawieniu wyników badań komisji, Zarząd podejmuje decyzję o pozbawieniu członkostwa większością 2/3 głosów.

§ 15

Członek, który został pozbawiony członkostwa, może uzyskać je powtórnie w terminie 6 miesięcy od dnia utraty, poprzez decyzję Zarządu podjętą zwykłą większością głosów.
Jeżeli od ustania członkostwa upłynęło ponad 6 miesięcy – przywrócenie członkostwa może nastąpić w sposób opisany w § 10 ust. 2
Rozdział IV

Władze Klubu

 

§ 16

Władze Klubu stanowią:
1/ Walne Zebranie Członków

2/ Zarząd Klubu

3/ Komisja Rewizyjna.

Kadencja władz klubu trwa 1 rok.
Walne Zebranie Członków

 

§ 17

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może mieć charakter zwyczajny i nadzwyczajny. Do udziału w Walnym Zebraniu uprawnieni są wszyscy członkowie Klubu oraz osoby zaproszone.
Walne Zebranie Członków – sprawozdawcze – zwoływane jest przez Zarząd 1 raz w roku – do końca roku kalendarzowego a wyborcze raz w roku, najpóźniej do 15 kwietnia w czasie i miejscu wyznaczonym przez Zarząd.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1/ z własnej inicjatywy,

2/ na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 51 % ogólnej liczby członków.

Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 zebranych.
Do kompetencji walnego Zebrania Członków należy:
1/ uchwalanie statutu i zmian w statucie Klubu,

2/ ustalanie głównych kierunków działania Klubu,

3/ rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

4/ ustalanie liczby członków władz w granicach przewidzianych statutem,

5/ wybór i odwołanie członków władz Klubu,

6/ udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,

7/ uchwalenie regulaminów władz Klubu oraz komisji tematycznych w razie ich powołania,

8/ rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia,

9/ podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez Zarząd,

10/ podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,

11/ podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków.

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członkowie powinni być poinformowani, co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.
Walne Zebranie Członków jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim, co najmniej 51 % uprawnionych członków Klubu. W razie niespełnienia tego wymogu Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w tym samym dniu, po upływie 30 minut. Walne Zebranie zwołane w tym terminie może podjąć uchwałę bez względu na liczbę obecnych członków.
Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów, a w sprawie uchwalenia statutu lub jego zmiany, odwołania przed upływem kadencji władz Klubu podejmowane są większością kwalifikowaną 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 51 % ogólnej liczby członków.
Zarząd.

 

§ 18

Zarząd Klubu składa się z 7 członków:
1/ Prezydent

2/ Wiceprezydent I

3/ Wiceprezydent II

4/ Past Prezydent

5/ Sekretarz

6/ Skarbnik

7/ Dyrektor Klubu

Zarząd reprezentuje Klub na zewnątrz i działa w jego imieniu.
Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społecznie i są obowiązani dokładać przy tym należytej staranności.
4.Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

W miarę potrzeb skład Zarządu może być uzupełniany.
Kompetencje członków Zarządu:
1/ Prezydent – kieruje działalnością Klubu i przewodniczy spotkaniom Zarządu i Walnego Zebrania Członków, zwołuje spotkania Zarządu i Walne Zebrania Członków,      mianuje członków stałych i specjalnych Komisji Tematycznych Klubu, współpracuje        z Przewodniczącymi Komisji i nadzoruje ich działalność, odpowiada za prawidłowe      i terminowe przeprowadzenie wyborów oraz reprezentuje Klub w kontaktach z klubami sponsorującymi.

2/ Wiceprezydent  I i II – zastępuje Prezydenta podczas jego nieobecności pełniąc jego obowiązki, kieruje działalnością Komisji Tematycznych oraz uczestniczy w    posiedzeniach tych komisji.

3/ Past Prezydent – doradza Prezydentowi w kierowaniu Klubem oraz uczestniczy w spotkaniach Zarządu

4/ Sekretarz – jest odpowiedzialny za utrzymywanie kontaktów z innymi Klubami Lwów, przygotowuje miesięczne raporty, prowadzi administracyjną obsługą Klubu oraz sporządza wspólnie ze Skarbnikiem sprawozdania finansowe Klubu.

5/ Skarbnik – zbiera i deponuje wpisowe i składki członkowskie, odpowiada za prawidłową gospodarką majątkiem i funduszami Klubu, podpisuje wraz z innym uprawnionym członkiem Zarządu dokumenty finansowe.

6/ Dyrektor  Klubu – koordynuje prace sekretarza, skarbnika, czuwa na terminowym

sporządzaniem sprawozdań, bilansu  wykonuje zadania zlecone przez Prezydenta  , dba o dobre i koleżeńskie stosunki w klubie, czuwa nad dyscypliną spotkań zarządu  .

Zarząd jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i wykonanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
Do zakresu działania Zarządu w szczególności należy:
1/ zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

2/ opracowywanie planów i programów działalności Klubu oraz przedstawianie ich Walnemu     Zebraniu Członków do zatwierdzenia,

3/ realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

4/ podejmowanie uchwał o przyjęciu, skreśleniu lub wykluczeniu członków,

5/ wyrażanie zgody na zmianę statusu członka,

6/ prowadzenie ewidencji członków Klubu,

7/ zarządzanie majątkiem Klubu i dysponowanie jego funduszami,

8/ ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wpisowego,

9/ składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,

10/ powoływanie Komisji Tematycznych Klubu oraz przyjmowanie comiesięcznych sprawozdań od           Przewodniczących Komisji,

11/ zwoływanie spotkań Klubu, nie rzadziej niż raz w miesiącu oraz w razie potrzeby        nadzwyczajnych spotkań Klubu,

12/ organizowanie rocznic Wieczoru Chrztu Klubu (Charter Night),

9.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, w tym prezydenta lub Wiceprezydenta.

10.Szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu określa regulamin.

Komisja Rewizyjna

 

§ 19

1.Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1/ nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

2/ nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

3/ mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów , nie   otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w tym organie.

2.Do zakresu jej działania należy:

1/ nadzorowanie i kontrolowanie – przynajmniej raz w roku – całokształtu działalności Klubu, ze   szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,

2/ przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,

3/ wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

W razie rezygnacji z pełnionej funkcji członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji trwającej 1 rok lub vacatu z innej przyczyny, wyboru nowego członka dokonuje się na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu zwołanym z inicjatywy Zarządu.
Rozdział V

Wybory

§ 20

Wybory członków władz odbywają się najpóźniej do 15 kwietnia każdego roku na Walnym Zebraniu.
Wybory są tajne.

§ 21

Członkowie władz wybrani na Walnym Zebraniu Członków obejmują swoje funkcje z dniem 1 lipca.
Kadencja Zarządu trwa 1 rok.

§ 22

Usunięcie członka Zarządu z pełnionego stanowiska nastąpić może tylko z ważnej przyczyny i większością 2/3 głosów wszystkich członków Klubu.

§ 23

W razie zwolnienia stanowiska Prezydenta, na jego miejsce awansuje Wiceprezydent.
W przypadku rezygnacji – przed upływem kadencji – z pełnionej funkcji innych członków Zarządu, Prezydent zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu uzupełnienia vacatu.

§  24

Nowo wybrany Zarząd lub zmiany w jego składzie w czasie trwania kadencji winien być zgłoszony w Sądzie Rejestrowym oraz Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Klubów “Lions” w terminie 30 dni od daty wyborów.

Rozdział VI

Godło

 

§ 25

Godłem Klubu jest emblemat w kolorze zgodnym z emblematem i kolorem międzynarodowego Stowarzyszenia “Lions Club”.
Członek Klubu uprawniony jest do noszenia oznak dopóki trwa jego członkostwo.
Rozdział VII

Rok obrachunkowy

 

§ 26

Rok obrachunkowy zaczyna się 1 lipca każdego roku, a kończy 30 czerwca roku następnego.

Rozdział VIII

Majątek i fundusze

 

§ 27

Majątek Klubu stanowić mogą nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Na fundusze Klubu składają się:
1/ wpisowe i składki członkowskie,

2/ darowizny, spadki i zapisy

3/ wpływy i dochody własne,

4/ subwencje, dotacje

5/ dochody ze zbiórek i imprez publicznych.

Zabrania się :
a/ udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b/ przekazywania ich majątku na rzecz ich członków , członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c/ wykorzystywania majątku na rzecz członków , członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu organizacji lub podmiotu, o którym mowa w artykule 3 ust.3,

d/ zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

4.Oświadczenia woli zobowiązań finansowych w imieniu Klubu składa 2 członków Zarządu wyznaczonych przez Zarząd.

Rozdział IX

Rozwiązanie i likwidacja Klubu

 

§ 28

Likwidacja Klubu następuje w razie:
1/ podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków,

2/ wydanie postanowienia przez Sąd Rejestrowy o rozwiązaniu Klubu.

Uchwała Walnego zebrania członków o rozwiązaniu Klubu może być podjęta w obecności co najmniej 51 % ogólnej liczby członków i dla swej ważności wymaga 2/3 głosów.
Majątek z likwidowanego Klubu przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego zebrania Członków, a w razie braku takiej uchwały, przeznacza się na Państwowy Dom Dziecka w Bodzewie.
Likwidatorami Klubu są członkowie jego Zarządu lub osoba wyznaczona przez Sąd.
Koszty likwidacji Klubu, a w szczególności wynagrodzenie likwidatora pokrywa się z majątku Klubu.
4. Przypisy

§ 29

Członek Zarządu ani członek Klubu nie będzie wykorzystywał swego członkostwa dla celów osobistych czy politycznych.
Klub nie będzie zajmował stanowiska w sprawach politycznych i religijnych, nie będzie popierać żadnego kandydata na stanowiska publiczne.